OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 3

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych

 

 

Informacja dla pracodawców, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy) z młodocianym pracownikiem

 

 

O zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy) z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

W przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem zawiadamia on również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

Podstawa prawna: § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 232).

 

Wzory zgłoszenia w załączeniu.

 

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia młodocianych

 

       I.      Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego (wzór w załączeniu).
  2. Do wniosku należy dołączyć kopie:

- dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych

- umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

- dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

3.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z informacją dodatkową (wzory w załączeniu).

4.   Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, bądź o nieotrzymaniu takiej pomocy (wzory w załączeniu).

 

W przypadku potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony, do wniosku należy również dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód wpłaty opłaty za udzielone pełnomocnictwo wniesione na konto Urzędu Miejskiego Śmigla.

 

    II.      Termin złożenia wniosku:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracodawca powinien złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

 

 III.      Opłaty:

Za złożenie wniosku opłat nie pobiera się.

Opłatę należy wnieść wyłącznie w przypadku udzielenia pełnomocnictwa.

 

  IV.      Termin odpowiedzi:

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w art. 70 b ustawy o systemie oświaty.

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku

Wypłata środków następuje w terminie wskazanym w decyzji.

 

     V.      Wysokość dofinansowania:

W 2016 r. kwota dofinansowania wynosi:

1) nauka zawodu:

- 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy

2) przyuczenie do wykonywania określonej pracy:

- 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

 

  VI.      Jednostka odpowiedzialna:

Referent – Danuta Szczepaniak, I piętro, pok. 24, tel.65/5186 906

 

VII.      Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w Urzędzie Miejskim Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6.

 

VIII.      Uwagi:

  1. Podstawa prawna:

- art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 232);

- art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 23);

- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311, ze zm.).

 

  1. Inne informacje:

- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-08-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-18
Ilość zmian wpisu: 7 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas