OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Śmigiel

Rejestracja żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Śmigiel

Kod nadawany rodzajowi sprawy: WO

 

I.         Informacje ogólne:

 

1.    Kto może tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce:

- gminy – żłobki i kluby dziecięce są prowadzone wówczas w formie gminnych jednostek budżetowych,

- osoby fizyczne,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

2. Prowadzenie żłobku lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Śmigiel prowadzi Burmistrz Śmigla.

 

II.      Wpis do rejestru:

 

1.    Wymagane dokumenty:

- wniosek (wzór w załączeniu);

- w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu;

- kopia dowodu dokonania opłaty;

- kopia opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie;

- kopia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie;

- kopia dokumentu stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka.

 

2.    Ponadto do wglądu przedstawia się:

- w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

- dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.

 

3.    Przed dokonaniem wpisu do rejestru Burmistrz Śmigla dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

 

4.    Termin dokonania wpisu – do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

5.    Burmistrz Śmigla wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do „Rejestru Żłobków i klubów dziecięcych”, które zawiera następujące dane:

- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru,

- datę i numer wpisu do rejestru,

- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę,

- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

 

 

 

III.   Odmowa wpisu do rejestru:

 

Burmistrz Śmigla odmawia wpisu do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” w przypadku, gdy:

- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 

IV.   Wykreślenie z rejestru:

 

Wykreślenie z „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych” następuje w przypadku:

- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie (wniosek w załączeniu);

- nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie , nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

- przekazanie we wniosku oraz dołączonym do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

V.      Zmiana danych wskazanych we wniosku:

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji o zmianach Burmistrz Śmigla dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

 

VI.   Opłaty:

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny Gminy Śmigiel. Wysokość opłaty wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zmiana w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Sylwia Nowicka
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas