OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel w 2018 r.


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Śmigiel w 2018 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) ogłasza się otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I. ZADANIA:

1) W zakresie polityki społecznej:
a) pomoc w rehabilitacji fizycznej, społecznej i psychicznej osób niepełnosprawnych,
b) imprezy integracyjne osób ze schorzeniami przewlekłymi,
c) aktywizacja społeczna młodzieży z małych środowisk,
d) promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej,
e) aktywizacja społeczeństwa wspierająca rozwój wspólnot lokalnych i prowadzenia działań na rzecz gminy
f) działalność na rzecz seniorów.
2) W zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej:
Zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu współzawodnictwa sportowego, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej:
a) związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci i młodzieży,
b) podejmujące działania edukacyjne i profilaktyczne w celu promocji zdrowego stylu życia,
c) organizacja znaczących dla gminy imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim,
d) rozwój sportu osób niepełnosprawnych,
e) pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej.
3) W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) wspieranie działań propagujących folklor poprzez taniec i muzykę ludową,
b) imprezy propagujące twórczość artystyczną dzieci i młodzieży,
c) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży,
d) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
e) pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
f) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

4) w zakresie turystyki:
a) imprezy promujące walory śmigielskiej kolejki wąskotorowej jako atrakcji turystycznej w gminie Śmigiel,
b) rozwój i utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Śmigiel,
c) organizowanie rajdów i wycieczek turystycznych.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Gminy Śmigiel na 2018 rok:
1. W zakresie polityki społecznej – 28 500,00 zł
2. W zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej – 10 500,00 zł
3. W zakresie działalności kulturalnej – 18 500,00 zł
4. W zakresie turystyki – 2 500,00 zł

Kwota powyższa może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

III. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2017 r. (wysokość przyznanych dotacji) :
1. W zakresie polityki społecznej – 22 000,00 zł
2. W zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej – 9 000,00 zł
3. W zakresie działalności kulturalnej – 16 690,00 zł
4. W zakresie turystyki – 2 140,00 zł


IV. Forma realizacji zadania:
WSPARCIE/POWIERZENIE

Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 r. w Urzędzie Miejskim Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, pok. nr 1 punkt obsługi mieszkańców, tel. 65 518 00 03. Decyduje data wpływu.

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm).

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).


Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Śmigiel
w 2017 r.

1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami:
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm),
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017,
poz. 2077 ze zm.),
• „Programem współpracy Gminy Śmigiel z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
3. Burmistrz Śmigla może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Śmigla z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu
lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą a oferentem.
6. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania.
7. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację
na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
a) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
b) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
c) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry
i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.
8. Termin i sposób składania ofert:
a) kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017 r. w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs 2018
i nazwa zakresu działania” w Urzędzie Miejskim Śmigla,
b) oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny
za wykonanie zadania,
c) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
• kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji - Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
• w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikającym z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(- ów),
d) w ofercie nie należy zmieniać układu pytań,
e) należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy”,
f) oferta powinna zostać przygotowana na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

9. Warunki i termin realizacji zadania:
1) Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadnia zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie .
2) Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3) Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze
środków budżetu Gminy Śmigiel, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o wsparcie zadania publicznego.
4) Termin realizacji zadania: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
5) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu
umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego Śmigla oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Śmigla.
10. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
1) Oferta musi być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji.
2) Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.
3) Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają
procedurze uzupełnienia braków formalnych.
4) Uzupełnienia braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
a) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania
zobowiązań majątkowych.
b) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
c) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę
uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych.
d) uzupełnienia brakujących załączników.
5) Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Śmigiel
w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od daty zamieszczenia listy.
6) W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego uzupełnienia.
7) Otwarcia ofert dokonają pracownicy organizujący konkurs.
8) Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9) Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Śmigla.

Opinii podlegają następujące kryteria:
1) merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
2) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania:
- do 10% - 1 punkt
- powyżej 10% do 15% - 2 punkty
- powyżej 15% do 20% - 3 punkty
- powyżej 20% do 25% - 4 punkty
- powyżej 25% - 5 punktów
3) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
4) ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
5) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
6) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

Wymagany wkład własny: minimum 10% wartości projektu środki własne finansowe lub osobowe.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 35

Liczba punktów wymagalnych: 15

Liczba uzyskanych punktów stanowi średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez oceniających

Ocenie podlegają następujące kryteria zawarte w karcie oceny oferty.

KARTA OCENY OFERTY

Nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………..
Nazwa zadania: ……………………………………………………………………………..


L.P. RODZAJ KRYTERIUM PUNKTY 0-5
MERYTORYCZNA WARTOŚĆ ZADANIA
1. Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem Burmistrza Śmigla
2. Celowość realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, określenie grupy docelowej, spójność zaplanowanych działań i ich rozplanowanie w czasie.
3. Przewidywane efekty realizacji zadania.
BUDŻET
4. Prawidłowość i przejrzystość budżetu- czy budżet jest prawidłowo sporządzony, kompleksowy, czytelny (zrozumiały).
5. Rodzaj i celowość planowanych kosztów – klarowność kalkulacji kosztów, realność stosowanych stawek jednostkowych.
6. Finansowy wkład własny –podział punktów zależny od jego wysokości:
do 10% - 1 punkt
powyżej 10% do 15% - 2 punkty
powyżej 15% do 20% - 3 punkty
powyżej 20% do 25% - 4 punkty
powyżej 25% - 5 punktów
POTENCJAŁ REALIZACYJNY
7. Zasoby osobowe i doświadczenie wnioskodawcy – doświadczenie w realizacji podobnych zadań, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania – zatrudnionych i wolontariuszy.
OGÓŁEM

5. Postanowienia końcowe
Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Anna Landzwojczak-Sadowska
Informację wprowadził: Anna Landzwojczak-Sadowska
Opublikowany dnia: 2017-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas