OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Przetargi » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku"


Ogłoszenie nr 500009542-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

Gmina Śmigiel: Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500069200-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Śmigiel, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. pl. Wojska Polskiego 6, 64030 Śmigiel, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 180 003, e-mail mszulc@smigiel.pl, faks 655 189 823.
Adres strony internetowej (url): www.bip.smigiel.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.19.2017.KA
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej dotyczącej sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji sieci oświetleniowych oraz urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

Dodatkowe kody CPV: 50232100-1, 65310000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 572871.05
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Kod pocztowy: 60-479
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 528886.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528886.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528886.81
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W analizowanej sytuacji występuje następujący stan prawny i faktyczny: Gmina Śmigiel wykonując zadania własne określone w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) – polegające na finansowaniu oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planuje w bieżącym roku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy Śmigiel w 2018 r.”. Właścicielem zdecydowanej większości sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego (ponad 93%) na terenie Gminy Śmigiel jest ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. Spółka w odpowiedzi na pismo Gminy Śmigiel z dnia 27.11.2017 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi konserwacji sieci oświetleniowych i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Śmigiel w 2018 roku nie wyraziła zgody na podejmowanie jakichkolwiek działań na swojej sieci oświetleniowej przez podmioty trzecie. W piśmie z dnia 28.11.2017 r. nr ENEA Oświetlenie/OP/R3/153/2017 ENEA OŚWIETLENIA Sp. z o.o. oświadczyła, iż nie wyraża zgody na wejście na majątek oświetleniowy Spółki innych podmiotów niż wskazane przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Ponadto ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. dysponuje możliwościami pozwalającymi na wykonanie przedmiotowej usługi. Podkreślenia wymaga fakt, iż na terenie Gminy Śmigiel jedynym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową jest firma ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Poza tym wysokość stawek za przesył energii regulowany jest przez Urząd regulacji Energetyki i nie podlega negocjacjom. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). Ponadto Zamawiający informuje, iż punkty poboru energii elektrycznej objęte niniejszym postępowaniem zlokalizowane sią na majątku energetycznym firmy ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującym prawem własności. Mając powyższe na uwadze na leży stwierdzić, iż na terenie Gminy Śmigiel jedynym podmiotem, który może świadczyć usługę kompleksową sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej i usług konserwacji jest ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. W związku z powyższymi uwarunkowaniami i ograniczeniami, mając na względzie konieczność realizowania nałożonego na gminę obowiązku zapewnienia i finansowania oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, została podjęta decyzja, że Gmina Śmigiel przeprowadzi negocjacje z ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o. w celu realizacji zamówienia. Ukazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) tj. przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i b) tj. przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych wynikające z odrębnych przepisów, a nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Aktualna Kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Angelika Konieczka
Informację wprowadził: Angelika Konieczka
Opublikowany dnia: 2018-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-01-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas