OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla sklepu lub placówki gastronomicznej.

Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla sklepu lub placówki gastronomicznej.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty :
1.Wniosek na druku
2.Załączniki :
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
- decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W przypadku kilku właścicieli mieszkań w budynku zgoda wszystkich właścicieli.

II. Opłaty :

Za zezwolenia

- w przypadku pierwszego zezwolenia
--------------------------------------------------

-525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu
oraz na piwo
- 525 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu / z wyjątkiem piwa/
-2.100 zł. na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku
poprzednim zobowiązani są do złożenia do dnia 31 stycznia każdego
roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.


Opłatę dla punktu w którym wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku
poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł. dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa wnosi
się w wys.1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim
- 37.500 zł. dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z
wyjątkiem piwa / wnosi się w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
- 77.ooo zł. dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi się
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim

O ile wartość sprzedaży nie przekroczyła podanych wartości opłatę wnosi się
się w wysokości jak w przypadku pierwszego zezwolenia.


Opłaty wnosi się w każdym roku kalendarzowym w III ratach tj.
-do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu – na kwit lub w banku na rachunek gminy : dokładnie należy określić przedmiot opłaty/
Dowód wpłaty wraz z zezwoleniem należy bezpośrednio po dokonaniu opłaty dostarczyć pok. 25 – Urząd Miejski Śmigla

W przypadku nie złożenia oświadczenia o którym mowa wyżej lub nie dokonania opłaty w podanych terminach zezwolenie traci ważność, a o wydanie nowego można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


III. Termin odpowiedzi
do 1 miesiąca.

IV. Osoba odpowiedzialna :
Inspektor – Teresa Ciesielska - pok. 25,
tel. 5180003 wewn. 39

V. Tryb odwoławczy :
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Lesznie ul.Słowiańska 54 w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Śmigla- dostarczyć pok. 25


VI. Uwagi :

1.Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2007r.nr 70, poz.473 z późn.zmianami/.
2.Dokonując opłaty należy dostarczyć dowód wpłaty oraz zezwolenie w celu
dokonania adnotacji o uiszczeniu opłaty.
3. Po upływie terminu ważności zezwolenia należy je zwrócić do organu w którym zostało wydane.
4. Zezwolenie może zostać wydane po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odnośnie zgodności usytuowania punktu z ustaleniami Uchwały Rady Miejskiej Śmigla.
Usytuowanie punktu musi być również zgodne z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku nie spełnienia tych warunków zostanie wydana decyzja o odmowie wydania zezwolenia.
Punktów sprzedaży zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla nie należy sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie ze szkołami i innymi placówkami oświatowo wychowawczymi i opiekuńczymi, obiektami kultu religijnego, zakładami opieki zdrowotnej i społecznej, dworcami kolejowymi i autobusowymi, ośrodkami szkolenia i organami ścigania.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas