OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką.

Uzyskanie licencji na przewóz osób taksówką.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: licencja - taksówka

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1,2,3 pkt 1,4,5, art. 6 ust. 1,4 pkt 1 i art. 7 ust. 1,2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 125, poz. 125, poz. 874, ze zmianami) oraz par. 2 ust. 1 pkt. 1 i par. 26 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

 

  • Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

2. Załączniki:

- zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy; dotyczy niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innym przepisom dotyczącym wykonywania zawodu; ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",

- kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumenty świadczące o co najmniej 5 letniej praktyce w zakresie wykonywania tego transportu ( z ZUS-u, Urzędu Skarbowego), przy czym przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy z przyczyn zależnych od przedsiębiorcy;

- kserokopia świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowo - kontrolnego (Obwodowy Urząd Miar w Lesznie, ul. Dekana 4), pojazd do ruchu z wpisem potwierdzającym przystosowanie pojazdu do ruchu jako taksówka osobowa, a w przypadku gdy przedsiębiocra nie jest właścicielem tego pojazdu - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim;

- oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniajacych warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

 

Do wglądu:

- oryginały dokumentów stanowiących załączniki

 

Opłaty:

opłata wnoszona przed odbiorem licencji.

Za udzielenie licencji na okres:

- od 2 do 15 lat                - 200 zł

- powyżej 15 do 30 lat    - 250 zł

- powyżej 30 do 50 lat    - 300 zł

Opłata za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego wnoszona jest na rachunek gminy lub w Kasie Urzędu

 

Termin odpowiedzi:

do 30 dni

 

Osoba odpowiedzialna:

podinspektor - Anna Lis, pok. nr 23 - I piętro, tel. 65 5186 908.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-30
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas