OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

Zmiana imienia i nazwiska

 

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2012r.,poz.1282).

 

I   Wymagane dokumenty

-    wniosek o zmianę imienia i nazwiska  

-    ankieta osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska

-    odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy/dla osób urodzonych poza Gmina Śmigiel/

-    odpis zupełny aktu małżeństwa, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim / jeżeli związek został zawarty poza Gminą Śmigiel/

-    odpis wyroku sądowego orzekającego rozwód, w przypadku osób po rozwodzie

-    odpis zupełny aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska je obejmuje / dla urodzonych poza Gminą Śmigiel/

-    zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletniego dziecka  lub wyrok sądu orzekający pozbawienie praw rodzicielskich. 

-    zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 13 lat 

-    do wglądu dowód osobisty

-    w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej, postanowienie władzy opiekuńczej o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej

-    zgoda władzy opiekuńczej na zmianę nazwiska dziecka  pozostającego w rodzinie zastępczej

II  Opłaty

Opłata skarbowa:

-    za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska - 37 zł

-    zwolnione z opłaty są decyzje wydawane  na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion osobom i potomkom osób, którym bezprawnie je zmieniono

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku .Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku. Opłatę skarbową można uiścić w kasie  Urzędu Miejskiego Śmigla , Plac Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel. Kasa czynna: pon. od 7.00 do 16.00, wt.-czw. od 7.00 do 14.00, pt. od 7.00 do 13.00 bądź wpłacić na konto: Urząd Miejski Śmigla, Bank Spółdzielczy w Śmiglu 96 8667 0003 0000 0244 2000 0010

III  Termin załatwienia sprawy

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy

IV   Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego  za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V Dodatkowe informacje

a)    wniosek o zmianę nazwiska i imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, a w szczególności gdy dotyczą zmiany :

-    imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nie licującego z godnością człowieka

-    na imię lub nazwisko używane 

-    na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione

-    na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

b)    wniosek o zmianę nie podlega uwzględnieniu, gdy:

-    zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej

-    wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem

c)    o zmianę imienia i nazwiska mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie lub nie posiadające żadnej przynależności państwowej a mające miejsce zamieszkania w Polsce lub cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy

d)    osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania

e)    osoby zamieszkałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzje w sprawach określonych w ustawie wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 VI  Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 65- 518 69 03
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Łukasz Szamborski
Opublikowany dnia: 2007-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-12-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas