OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Zbiórki publiczne

Zbiórki publiczne

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty:
Wniosek, który powinien zawierać następujące informacje:
- termin, teren oraz sposób przeprowadzania zbiórki,
- imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie zbiórki,
- cel, na jaki zostaną przeznaczone fundusze uzyskane w drodze zbiórki. Cel zbiórki powinien być zgodny z prawem oraz zasługiwać na poparcie ze względu na interes publiczny. Za takie cele uznaje się cele religijne, państwowe, oświatowe, kulturalno – społeczne, społeczno – opiekuńcze,
- wypis z rejestru sądowego,
- statut stowarzyszenia (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki po raz pierwszy lub zmian w statucie)

II. Opłaty:
decyzja – 82,- zł

III. Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

IV. Osoba odpowiedzialna:
Podinspektor – Marzena Gabryel parter pok.11 tel.5180003 wew.48

V. Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej zezwolenia na zorganizowanie zbiórki publiczne na terenie Gminy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Śmigla, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

VI. Uwagi:

1. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 ze zmianami); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 listopada 2003 r. o sposobach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz kontroli nad tymi zbiórkami ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1947 ze zmianami); ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635); Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 ze zmianami)

2. Inne informacje:
Zbiórka publiczna może być przeprowadzona w formie:
- zbierania ofiar pieniężnych do puszek,
- sprzedaży cegiełek o wartości pieniężnej,
- zbierania ofiar w naturze,
- wpłacania ofiar na konto wskazane przez organizatora zbiórki,

Organ gminy jest właściwy do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną o ile ma być ona przeprowadzona na obszarze gminy lub jej części.
Do wydania zezwolenia na zbiórkę publiczną na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę uprawniony jest Starosta, na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat Marszałek Województwa, a na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Obowiązek uzyskania zezwolenia dotyczy jedynie zbiórek o charakterze publicznym, stąd nie ma takiego obowiązku w przypadku zbiórek:
- dokonywanych na cele religijne, jeżeli są one prowadzone w obrębie zabudowań i pomieszczeń służących tym celom,
- przeprowadzanych w drodze loterii fantowych i pieniężnych, jeżeli zbiórki te nie są organizowane w miejscach publicznych,
- przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród osób znanych osobiście przeprowadzającemu zbiórkę,
- wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych odbywających się na podstawie zezwolenia władz szkolnych,
- koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcie, odbywających się na podstawie zezwolenia kierownika urzędu

Zezwolenie może być udzielone jedynie stowarzyszeniom, organizacjom posiadającym osobowość prawną, komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia i uzyskania określonego celu.
Organ gminy, wydający pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej, może w każdym czasie kontrolować przebieg i wyniki zbiórki, a także badać w tym celu odpowiednie dokumenty oraz żądać udzielenia wyjaśnień.
Jeżeli zbiórka publiczna prowadzona jest niezgodnie z przepisami ustawy, albo zostało ujawnione, iż dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo gdy zostało stwierdzone, że uzyskane ze zbiórki ofiary nie są przeznaczone na właściwy cel, organ gminy może cofnąć w każdym czasie pozwolenie na prowadzenie zbiórki, a równocześnie orzec o przekazaniu zebranych ofiar na określony cel humanitarny.
Cofnięcie pozwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje stronie odwołanie na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.
Osoba uprawniona do przeprowadzenia zbiórki publicznej winna posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz legitymację upoważniającą do przeprowadzenia zbiórki, wystawioną przez organizację, która uzyskała uprawnienie do przeprowadzenia zbiórki publicznej.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził: Sylwia Nowicka
Opublikowany dnia: 2007-08-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-29
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas