OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty.
1. Wniosek.
2. Załączniki:
- zaświadczenie administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, że wnioskodawca jest najemcą lokalu lub zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny wraz z określeniem wysokości należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat, albo cywilno-prawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego określające imię, nazwisko i adres odbiorcy przekazywanych należności, lub akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny lub dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania
- zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień z podaniem okresu odbywania służby,
- decyzję o uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal nie zostanie oddany w podnajem lub do bezpłatnego używania,
- oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny.
II. Opłaty.
Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
III. Termin odpowiedzi.
Wydanie w terminie 30 dni decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych i przekazanie jej do księgowości celem wypłaty należności.
IV. Osoba odpowiedzialna.
Inspektor ds. ochrony p.poż. obrony cywilnej i wojska Wojciech Olejnik pok. 11 tel.5180003 wew.48
V. Tryb odwoławczy.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Śmigla.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
VI. Uwagi.
1. Podstawa prawna:
Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmian.); par. 1 - 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin. (Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz.1238 z późn. zm.); 2 - 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżónków (Dz. U. z 2004 r. Nr 279, poz. 2756).
2. Inne informacje:
a. Żołnierzom i poborowym uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz samotnym żołnierzom i poborowym pokrywa się - od dnia powołania do służby wojskowej - następujące należności mieszkaniowe:
- należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
- należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
- bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
- należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie ryczałtu, którego wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
- bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza lub poborowego,
b. Żołnierz lub poborowy jest zobowiązany do powiadomienia organu pokrywającego należności mieszkaniowe o zwolnieniu z pełnienia (odbywania) służby przed upływem okresu podanym w zaświadczeniu oraz o każdym innym przypadku powodującym utratę prawa do pokrywania należności mieszkaniowych w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tej okoliczności.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas