OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego.

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty.
1. Formularz (druk) podania.
2. Załączniki:
-zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku
-oświadczenie żołnierza samotnego ,że nie jest w związku małżeńskim , prowadzi odrębne gospodarstwo domowe
-zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby
- w przypadku żołnierza samotnego- poświadczenie zajmowania lokalu lub domu mieszkalnego( akt własności ,przydział lokalu) w którym jest zameldowany na pobyt stały , jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego
II. Opłaty.
Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
III. Termin odpowiedzi.
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
IV. Osoba odpowiedzialna.
Inspektor ds. ochrony p.poż. obrony cywilnej i wojska Wojciech Olejnik, pok.11 tel.5180003 wew.48
V. Tryb odwoławczy.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Śmigla.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.
VI. Uwagi.
1. Podstawa prawna:
Art. 127,128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmian.)
2. Inne informacje:
Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za jedynego żywiciela rodziny, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób wypłacany przez dowódcę jednostki.
Zasiłek na utrzymanie rodziny przysługuje od dnia wniesienia podania, nie wcześniej jednak niż od dnia stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, do dnia zwolnienia z tej służby.
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej:
Pokrywa się:
- należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
- należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
- bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
- należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy cywilnoprawnej w formie ryczałtu, którego wysokość określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia,
- bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
Zawiesza się spłatę:
- pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.
Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych jest:
- nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania lub podnajem,
- zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas