OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Sprawy do załatwienia » Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: 1

I. Wymagane dokumenty.
1. Formularz (druk) podania.
2. Załączniki:
- orzeczenie o inwalidztwie członków rodziny wymagających opieki (uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji).
- oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki.
- Jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu-prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania tej opieki.
- Pisemna zgoda żołnierza na uznanie go za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny – w przypadku gdy wniosek składa pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.
II. Opłaty.
Podanie oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
III. Termin odpowiedzi.
Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
IV. Osoba odpowiedzialna.
Inspektor ds. ochrony p.poż. obrony cywilnej i wojska Wojciech Olejnik pok.11 tel.5180003 wew.48
V. Tryb odwoławczy.
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrz Śmigla.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.
VI. Uwagi.
1. Podstawa prawna:
Art. 88 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zmian).
§ 3 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i z nadterminowej zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 72 , poz. 499).
2. Inne informacje:
a. Wnioskodawcą może być żołnierz lub pełnoletni członek rodziny wymagający opieki.
Ostateczna decyzja Burmistrza Śmigla ustalająca konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny stanowi podstawę do zwolnienia żołnierza z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem.
Żołnierz zwolniony z zasadniczej służby wojskowej przed jej odbyciem , zgłasza się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyn zwolnienia z tej służby , do wosjkowego komendanta uzupełnień ,który powołuje żołnierza do odbycia pozostałego okresu tej służby , jeżeli nie zachodzą okoliczności uzasadniające udzielenie odroczenia z innego tytułu , albo przenosi go do rezerwy w ostatnim dniu upływu trzech miesięcy następujących po dniu , w którym ustały przyczyny lub okoliczności wyłączające możliwość jego powołania (art.39 ust.1 pkt 1-6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP – DZ.U. z 2004 r. Nr 241 poz.2416 z późniejszymi zmianami)Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do załatwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Maciej Wiśniewski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas