OSOBY    JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE    ARCHIWUM
Instrukcja    Redakcja BIP    Strona WWW    BIP.gov.pl    Szukaj    Statystyki    Strony usunięte    Struktura organizacyjna

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT - „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.”


Śmigiel, 01.08.2016 r.
ZP.271.4.2016.MSz

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

Ilekroć w piśmie będzie użyte słowo „ustawa” dotyczyć ono będzie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy zawiadamiam, że w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie w terminie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.” wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PAKIET I – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu
Firma Usługowo – Handlowa „MARCIN” Radosław Ciesielski, ul. Nowowiejskiego 11, 64 – 000 Kościan

Cena oferty wybranej wynosi - 51 488,78 zł
(słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 78/100)
Termin płatności wystawionych faktur – 30 dni

PAKIET II – Zespół Szkół w Bronikowie
Firma Usługowo – Transportowa Marek Luberda, Łoniewo 13C, 64 – 113 Osieczna

Cena oferty wybranej wynosi - 31 353,42 zł
(słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 42/100)
Termin płatności wystawionych faktur – 30 dni

PAKIET III – Zespół Szkół w Starym Bojanowie
Firma Usługowo – Transportowa Marek Luberda, Łoniewo 13C, 64 – 113 Osieczna

Cena oferty wybranej wynosi - 34 617,67 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemnaście złotych 67/100)
Termin płatności wystawionych faktur – 30 dni

PAKIET VI – Zespół Szkół w Czaczu
„PUMPI” TRAVEL Andrzej Michalak, ul. Poniecka 3B/5, 63 – 842 Pudliszki

Cena oferty wybranej wynosi - 48 741,21 zł
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 21/100)
Termin płatności wystawionych faktur – 30 dni

PAKIET V – Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej
Przewozy Krajowe i Zagraniczne Andrzej Berliński, Stare Oborzyska, Osiedle PKP/6, 64 – 000 Kościan

Cena oferty wybranej wynosi - 37 673,48 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 48/100)
Termin płatności wystawionych faktur – 30 dni

PAKIET VI – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
Firma Usługowo – Handlowa „MARCIN” Radosław Ciesielski, ul. Nowowiejskiego 11, 64 – 000 Kościan

Cena oferty wybranej wynosi - 25 739,34 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 34/100)
Termin płatności wystawionych faktur – 30 dni

PAKIET VII – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
Firma Usługowo – Transportowa Marek Luberda, Łoniewo 13C, 64 – 113 Osieczna

Cena oferty wybranej wynosi - 13 059,42 zł
(słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 42/100)
Termin płatności wystawionych faktur – 30 dni

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się z wszystkim ofertami i po dokonaniu oceny zgodnie z pkt. 21 Instrukcji dla wykonawców (Część I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ) wybrana oferta w danym PAKIECIE, otrzymała najwyższą liczbę punków spośród nie odrzuconych ofert, a cena ryczałtowa nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający przeznaczył w budżecie gminy na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem
Z up. Burmistrza Śmigla
Zastępca Burmistrza
/-/ Marcin Jurga


Autor informacji: Sylwia Nowicka
Informację wprowadził: 20
Opublikowany dnia: 2016-08-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel, tel. (0 65) 518-00-03, fax (0 65) 518-98-23, napisz do nas